Lisans,Tescil ve Vize Yönetmeliği

SAVUNMA SPORLARI FEDERASYONU

Lisans, Tescil, ve Vize  Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Savunma Sporları Federasyonu bünyesinde bulunan yönetim kuruluca kabul edilmiş sistemleri yapacak kişiler ile müsabakalara katılacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Savunma Sporları Federasyonuna, tescilli okulları ve kurum ve kuruluşlardaki lisans,tescil ve vize işlemlerine ilişkin usul ve esasları  kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, Savunma Sporları Federasyonu tüzüğüne  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Sasfed                                        : Savunma Sporları Federasyonunu

Federasyon                                       : Savunma Sporları Federasyonunu (SASFED),

Başkan                                             : Sasfed Başkanını,

İl Temsilciliği                                     : Savunma Sporları federasyonunun illerde bulunan temsilciliği,

İl Temsilcisi                                      : Federasyon tarafından tayin edilen il temsilcisini,

Okullar                                        : Federasyon üyelerini,

Sporcu                                              : Sasfed bünyesinde çalışma yapan kişileri

Eğitim Öğretim Kurumları      :Her seviye ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarını,

Kurumlar    :Bünyesinde Sasfed in kabul ettiği sistemlerle ilgili faaliyetleri yaptıran dernek veyakulüpleri,

Lisans                               :Sasfed yarışmalarına katılacaklara verilen tasdikli belgeyi,

Tescil                                                : Sasfed yarışmalarına katılacakların Sasfed’na yaptıracağı kayıt işlemini,

Vize                                    : Sasfed yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezon onaylanması işlemini,

Kimlik Belgesi                    :Sasfed üyesi sporcuların almaları gereken belgeyi.,

İlişiksiz Belgesi               :Sporcunun ayrılmadan önceki kulübü, eğitim merkezi veya kurumu ile ilişkisinin  kesildiğine dair imzalı ve mühürlü belgeyi,

Sağlık İzin Belgesi  : Lisans çıkaracak kişinin Safed bünyesindeki sistemleri yapmasında sağlık olarak bir

sakınca bulunmadığına dair lisans üzerindeki bölümleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Madde 5- Sasfed yarışmalarında, bu Yönetmelik hükümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon federasyona vize ettirilmesi zorunludur (Ek-1). SASFED dışında verilen lisanslar geçersizdir.

Her sporcubir federasyon  kimlik belgesi almak zorundadır. Bu kimlik kartları lisans yerine geçmez. SASFED’da ferdi lisans çıkmaz, mutlaka kulüp veya dernek lisansı çıkarmak zorundadır.

Üye sporcuların Lisans İşlemleri

Madde 6- SASFED üyeleri sporcularına lisans çıkarmak için gerekli asgari yaş ile tescil süreleri  (EK-3) listede belirtilmiştir.

Her üye sporcularına lisans çıkarmak zorundadır. Lisanslarını çıkaracakları sporcuların belgeleri aşağıdaki gibi düzenlenip, Bölge temsilciliğine tevdi edilir. Bölge temsilciliği tarafından lisanslar daktilo yada bilgisayar ile doldurulur. Lisans ücretleri her yıl SAFED yönetim kurulu tarafından belirlenir.

a)  Nüfus cüzdanı örneği (Fotoğraflı).

b)  3 adet vesikalık fotoğraf (kıravatlı).

c)18 yaşından küçükler için muhtarlıklarca tasdiklenmiş veli izin belgesi (EK-4).Veli izin belgesinin birden fazla verilmesi halinde ilk tarihi taşıyan belge geçerlidir.

d)  İki adet, tescil fişi (EK-2).

SASFED yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edenlerin bölge temsilciliklerince, dernek veya kulüp adına lisansları hazırlanır ve tescil işlemi tamamlanır. Üyelere verilmek üzere bölge temsilciliğine tevdi edilir.

Sporcu lisans sicilleri  şu şekilde verilir. Bölgesi, SASFED’daki  kaçıncı alp ise numarası yazılarak sicil verilir. Ve Alp lisans sicil defterine kaydedilir.

Örnek ;

Sporcu tescil fişlerinin bir adedi il temsilcisine, bir adedi üyeye verilir, bir adedi de SASFED’da saklanır.

Lisanslarını kaybedenler, bağlı oldukları kuruma müracaat ederek kimlik ibraz etmek şartıyla lisanslarını zayi sebebiyle yenileyebilirler. Yarışma anında lisanslarını kaybedenler yarışmaya katılamazlar.

Vize İşlemleri ve Sezon Tespiti

Madde 7- SASFED yarışmalarına  katılacakların lisanslarını her sezon, ilgili dernek veya kulüpler bağlı oldukları bölge temsilciliği aracılığı ile SASFED’na vize ettirmeleri zorunludur. Vize işlemleri (EK-3) listede belirtilen sezon başlangıç ve bitiş tarihleri dışında yapılır.

Vize işlemleri için vizesi bitmiş lisanslar ile yeni lisans talepleri bölge temsilciliği aracılığı ile SASFED’na gönderilir.

Sporcuların Bağlı Bulundukları Dernek veya kulüplerden Ayrılmaları veya Başka Dernek veya Kulüplere Üyelikleri Neticesinde Alacakları Lisans İşlemleri Hususunda :

Madde 8-  Lisans sahibi sporcular üye oldukları dernek veya kulüplerden diledikleri zaman ayrılabilirler. Bu işlemi bir istifa dilekçe (EK 6) ile dernek veya kulüplerinden ilişiksiz belgesi (EK 5) alarak gerçekleştirirler. İlişiksiz belgelerinden bir nüshası kendilerinde bir nüshası ise üye oldukları dernek veya kulüp tarafından İl Temsilciliğine gönderilir. Bu sporcunun lisansı derneğinin veya kulübünün bağlı olduğu İl temsilciliği tarafından iptal edilir (Arşivlenir). Ve bu sporcu derneğinin veya kulübünün bulunduğu ilçede başka bir sasfed üyesi okulu üye olamaz.. Üyeliğini yapan dernek veya kulüp tespit yapıldığı taktirde, bağlı olduğu bölge temsilciliği tarafından SASFED’na bildirilir. Bu sporcu hiçbir SASFED’na üye dernek veya kulüp tarafından SASFED yarışmalarına veya faaliyetlerine alınmaz. Eğer üyelikten ayrılmak isteyen sporcuya bağlı olduğu dernek veya kulüp kendi ilçe sınırları içinde SASFED’na bağlı dernek veya kulübe gitmesinde sakınca bulunmadığını ilişiksiz belgesinde belirtirse, üyelikten ayrılan alp aynı ilçe sınırları içinde başka bir SASFED’na üye dernek veya kulübe üye olarak yeni bir lisans çıkarabilir.  Ancak,  kapanan üyeler veya  üyelikleri iptal edilen derneklerin veya kulüplerin  serbest kalan alpleri sezon içerisinde eski kurumları  adına kahramanlık oyunlarına katılmış olsalar dahi, başka SASFED’na üye dernek veya kulübe üyelik ve yeni lisans  işlemlerini faaliyet mevsimi, sezon bittikten sonra yaptırırlar. Faaliyet mevsimi içinde bu koşulları taşıyan sporcuların lisans işlemleri yapılmaz.

Eski kurumlarından ilişiksiz belgesi alan sporcular ilk 3 ay içerisinde bu belgeleri İl Temsilciliğine tasdik ettirmek zorundadırlar. Aksi durumlarda sporcular eski kurumu ile ilişiği kesilmiş sayılmaz. Bu durumda olanlar tekrar ilişiksiz belgesi almak zorundadır. Fakülte ve yüksek okul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle bulundukları yerleşim alanından ayrılarak dernek veya kulüplerinde üyeliği bitecek zorunda kalan sporculara ilişiksiz belgesi verilmesi zorunludur. Derneği veya kulübü tarafından ilişiksiz belgesi verilmeyen alp bu durumunu belgelerse; İlişiksiz belgesi olmadan başka dernek veya kulübe üye olur, o kulüp adına lisans çıkarır.

Lise öğrencileri velisinin veya vasisinin emekliye sevk edilmesi, naklen atanma veya iş değişikliği nedeniyle bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet zorunda kalması ve ikamet edeceği ildeki liseye kesin kayıt yapmaları halinde, ilişiksiz belgesini, bağlı bulundukları  dernek veya kulüpten alırlar.

Birleşen veya İsim Değiştiren Üye Kurumlar

Madde 9- Birleşen ve isim değiştiren kurumların sporcuları serbest kalmazlar ve ismini değiştiren yeni kurumun sporcusu olurlar. Derneklerinin veya kulüplerinin bağlı bulundukları İl Temsilciliğine müracaatı ile yeni lisans çıkarırlar.

Kurumu Kapanan ve Sasfed’na Tescili İptal Edilen Kurumların Sporcuları

Madde 10- Kurumu kapanan veya Sasfed’na tescili iptal edilen kurumların sporcuları serbest kalırlar. Bu durumda olan sporcular sezon içerisinde eski kurumlarının turnuvalarına katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden başka bir kuruma isterlerse geçiş yaparak üye olabilir, yeniden lisans çıkarabilirlerBu durumda transferde ilişiksiz belgesi aranmaz.

Gerçek Dışı Belge ve Beyanda Bulunanlar

Madde 11- Doldurulacak tescil fişlerinin ve lisansların gerçeğe uygun olmaması, Türk vatandaşı olanların nüfus cüzdanı bilgilerinin  doğru olmaması halinde, buna sebep olan alp, veli, kurum idarecisi ve görevlileri hakkında İl temsilcisi SASFED yönetim kuruluna bilgi verir. Lisanslı oldukları halde bu durumunu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan sporcuların ilk tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır bu gibi alpler SASFED yönetim kuruluna  sevk edilirler. Bu gerçek dışı belge ve beyanlarla lisans talebi için SASFED’na müracaat eden bölge temsilcisi yönetim kurulu kararı ile görevinden alınarak, 2 yıl süre ile SASFED’nunun faaliyetlerinden men edilir.

Kimlik Belgesi :

Madde 12- SASFED’na üye dernek veya kulüpler lisanslı  veya lisanssız tüm sporcularına Kimlik belgesi vermek zorundadırlar. (SASFED Kimlik Belgesi) listede de belirtilen asgari SASFED’ca kabul edilen sistemlerin başlama yaşından itibaren Kimlik Belgesi verilir.

Kimlik Belgeleri SASFED tarafından hazırlanır ve SASFED İl Temsilciliklerine, sporculara verilmek üzere üye dernek veya kulübe  teslimi sağlanır. Bunlarla ilgili kayıtlar federasyonca tutulur. Kimlik belgelerinde beyaz kemerden   Kahverengi kemer dahil İl temsilciliği ve Eğitmeni  tarafından, siyah kemerden itibaren SASFED’na onaylattırılır.    

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Sözleşme

Madde 13- SASFED’na her üye dernek veya kulüp sözleşmeli veya antlaşmalı kabul edilen sistemlerde Eğitmen bulundurmak zorundadır..

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini SASFED Başkanı yürütür.

Ek – 1

Sporcu  Lisansı Ölçüler 14 cm x 15 cm arka yüz

 

shihan_3591272235

 

EK-2

shihan_8313562274

 

EK-3

TESCİL SÜRELERİ-YAŞ SINIRLARI-ASGARİ LİSANS ÇIKARMA YAŞLARI

VİZE VE SEZON BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

 

Federasyon

 

 

Tescil Süreleri

Başlama Yaşı  

Asgari Lisans Çıkarma Yaşları

 

Vize ve Sezon Başlangıç-Bitiş Tarihleri

E B  
Savunma Sporları Federasyonu          2  8 8   8 09 Kasım 05 Mayıs

EK-4

shihan_3040735126

 .

savoybetting dinamobet bahigo