Kyu Dan Yönetmeliği

SAVUNMA SPORLARI FEDERASYONU

Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Ashıhara karate ve kyokushin karate
sporunun üstün bir seviyeye yükselmesi, uluslar arası alanlarda
başarılı olması, yüksek stil, teknik ve yöntemlerle kaliteli
sporcular yetiştirilmesi için sınava girecek sporcular ve sınavı
yapacak kişiler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; Ashıhara karate ve kyokushin karate
sporcuları ile sınav yapacak kişileri kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu yönetmelik 5253 sayılı dernekler kanununa göre
kurulmuş olan Savunma sporları federasyonunun 22/01/2009 tarih
ve 6 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Federasyon: Savunma Sporları  Federasyonunu,
İl Temsilciliği: Savunma Sporları  Federasyonu İl Temsilciliğini,
Federasyon Başkanı: Savunma Sporları  Federasyonu Başkanını,
Sınav Kurul Üyeleri: Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilmiş
olan teknik ve dan seviyesi yüksek    aktif kişileri,
Özel Salonlar: İl müdürlüğü tarafından ruhsat verilmiş, özel ve
tüzel kişiler tarafından çalıştırılıp, yönetilen      Ashıhara
karate ve kyokushin karate çalışma yerlerini,
Sporcu:Ashıhara karate ve kyokushin karate sporu yapan Sasfed
üyesi sporcularını
Sınav: Tüm kyu ve dan sınavlarını,
Antrenör: İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki
programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için
Genel Müdürlükten ve Sasfed’dan belge alan, sporcuları veya
spor takımlarını ulusal ve uluslar arası kural ve tekniklere
uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve
yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini
haiz olan kişiyi,
Gözlemci: Federasyon tarafından görevlendirilmiş kişileri,

Tatami: Ashıhara karate ve kyokushin karate müsabaka ve
sınavlarının yapıldığı belli ölçülerde ve uluslar arası
teknik özelliklere sahip minder kaplanmış alanı,
Kata: Tatami üzerinde bir veya birden fazla sporcunun hayali
rakiplere karşı 360 derecelik alanda uyguladıkları savunma
ve ataklara yönelik çıplak elle uygulanan teknikleri,
Kumite: Tatami üzerinde iki müsabıkın belli kurallar
dahilinde birbirlerine puansal üstünlük sağlamak amacıyla
uyguladıkları serbest savunma ve atak tekniklerini,
Kyu: Kemer derecesini,
Dan: Siyah kemer ve üzeri dereceleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
Kyu ve Dan Sınavı

Madde 5 — Kyu ve dan sınavlarında uygulanacak temel
ilkeler şunlardır:
a) Türkiye’de yapılan tüm kyu sınavları, Federasyonun
yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun yetkili
kıldığı kişi ve kuruluşlarca yapılır. Federasyonun
bilgisi dışında sınav yapılamaz.
b) Sınav yetkisi verilecek kişiler üstün teknik bilgi
sahibi, yüksek dan dereceli, aktif antrenörler arasından
seçilir.
c) Federasyon yıllık vizesini yaptırmayan antrenörler
sınav yapamazlar. Verdikleri kyu Federasyonca geçerli
kabul edilmez.
d) Özel Ashıhara karate ve kyokushin karate salonlarındaki
kyu sınavları, Federasyonun yetkili kıldığı antrenörlerce,
Federasyona müracaat edilerek Federasyon tarafından
belirlenen tarihlerde yapılır.
e) Sınav komisyonu görevini, tarafsızlık ilkeleri
doğrultusunda ve adaletli bir şekilde yerine getirir.
f) Dan sınavlarında yalnızca Federasyonca bastırılmış
çizelge, kimlik ve diplomalar kullanılır.
g) Sınavlara katılan sporcular masraflarını kendileri
karşılarlar.
h) Sınavlarla ilgili ücretler Federasyon Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Kyu ve dan sınav ücretleri
Federasyon hesabına yatırılır.
ı) İlinde sınav yetkisine sahip antrenör bulunmayan
kulüp veya kulüpler sınav yetkilisini veya yetkililerini
sınav döneminden bir ay önce Federasyondan ister. Bu sınav
yetkililerinin harcırahları, kulüp veya kulüpler tarafından
karşılanır.
i) illerdeki kulüpler tarafından istenen sınav yetkilileri,
Federasyon Teknik Kurulu tarafından belirlenir.
j) Yabancı ülkelerde en az bir yıl kaldığını pasaport veya
oturum belgesiyle belgeleyen Ashıhara karate ve kyokushin
karate sporu ile ilgilenmiş Türk sporcuların, yabancı ülke
resmi federasyonundan almış oldukları kyu, dan ve antrenörlük
belgeleri, ilgili birimler ile Federasyonun Eğitim ve Teknik
kurulları tarafından incelenir. Usulüne uygunluğu kanıtlandıktan
sonra gerektiğinde sınav yapılarak o sporcuya denklik belgesi
verilir.
k) Dan imtihanları Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere
yılda iki kez yapılır.
l) Hiçbir sporcuya iki kemer birden terfi yaptırılmaz.
Bunun için ayrıca;
1) Yaş, bekleme süresi ve en son sahip olduğu kyu ve dan
durumunun uygunluğu,
2) Sasfed’na üye branşlar dışında dan sınavı yapılmaz.

Kyu Dereceleri Sınavları
Madde 6 — Kyu derece sınavlarında uygulanacak temel esaslar
şunlardır:
a) Kyu derecelerinin sınavlarında en az 2 nci kademe antrenörlük
belgesine sahip olanlar görev alırlar.
b) Federasyonun belirlediği tarihler dışında sınav yapanlar
veya aynı ayda iki ve daha fazla kuşak verenlerin yetkileri
geri alınır.
c) Sınavlar her spor salonunda ayrı ayrı yapılabileceği gibi,
birlikteliği sağlama yönünden belirli merkezlerde topluca da
yapılabilir. Bu düzen, o sınav dönemi için tüm spor salonlarına,
il temsilcisi tarafından duyurulur.
d) Sınavlar Ocak, Nisan ,Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere
yılda dört kez yapılır.
e) Kendi kulüp veya salonu dışında başka bir yerde sınava girmek
isteyenler, kendi salon idarecisi veya antrenöründen izin belgesi
alırlar. Üç ayı doldurmadan ikinci bir sınava girilemez ve
girenlerin sınavı geçersiz sayılır.
f) Sınav kurulu veya yetkilisi, sınava girecek sporcuların adını,
oyadını, doğum tarihini, doğum yerini, kyu derecesini, Federasyon
kimlik numarasını, lisans numarasını ve sınav tarihini sınav
listesine kayıt eder. Bu yazılanlar Federasyon kimlik kartlarındaki
bilgilere uygun olmalıdır. Aynı listeye sınav sonuçları da yazılır.
Birinci kyu’ya yükselenler Federasyona bildirilir.
g) Sınavlardaki başarı ve başarısız sonuçlar listeye işlenir.
h) Sınavlarda başarılı olan sporcuların kimlik kartları ve sınav
sonuç listeleri birinci kyu’ya kadar il temsilcisi tarafından
onaylanır. Dan’lar, Federasyon Başkanı tarafından onaylanır. İl
temsilcileri, federasyon kimlik kartı numarası ve lisans numarası
olmayan sporcuların sınav sonuçlarını onaylamaz.

i) Sonuçlar sınav tarihinden sonra en geç yedi gün içerisinde il
temsilcisine verilir. Sonuçları alan il temsilcisi üst yazı ile
Federasyona göndermek zorundadır.
j) Federasyonun izni olmadan hiçbir antrenör kendi ili dışında
sınav yapmaya yetkili değildir. Federasyonun izni olmaksızın sınav
yapan antrenörler hakkında gerekli cezai işlemler yapılmak üzere
Ceza Kuruluna sevk edilir.
Kemer Sıralaması:Beyaz,Mavi,Sarı,Yeşil ve Kahverengi (3kyu-2kyu-1kyu)
İki sınav arası en az üç ay olmalıdır. Bu üç  ay içinde sürekli
çalışmış olanlar sınava alınır.

Dan Dereceleri Sınavları
Madde 7 — Dan dereceleri sınavlarında uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Dan sınavları, kihon için 3, kata için 3 ve kumite için 3’er kişi
olmak üzere en az 9 kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılır.
b) Sınavlarda yüksek dan sahibi bulunmadığı durumlarda, alınmak istenen
bir üst dan derecesine sahip kişilerin oluşturacağı komisyonlar
görev yapar.
c) 5 inci dan’a kadar (5 inci dan dahil) teknik sınavlar ile terfi
yapılır. 6 ncı dan ve daha yüksek dan’lar için yıllık vizesini
yaptıranlar ve Federasyonun belirlediği seminere katılanlar aktif
dan adaylarının hazırlayacağı tezler sınav komisyonunca
değerlendirilecek teknik uygulama yaptırılıp, neticelendirilir.
d) Adaylar başarısız oldukları bir sınavdan en az altı ay sonra
ikinci bir sınava girme isteğinde bulunabilirler.
e) Her stildeki sporcu sadece kendi sınav sorularından sorumludur.
f) Her stil için yeteri sayıda sınav sorumlusu görevlendirilir.
g) Bekleme süresi dolmadan terfi imtihanına girilemez.
h) Alınacak dan derecesi için gerekli olan yaş süresinin
doldurulmuş ve bir üst yaştan gün alınmış olması gereklidir.
i) Dan dereceleri için yaş ve bekleme süresi tablosu aşağıdadır.

Derece       : Yaş           :             Bekleme Süresi :
1. Dan En az 12 2 Yıl
2. Dan En az 14 3 Yıl
3. Dan En az 17 4 Yıl
4. Dan En az 21 5 Yıl
5. Dan En az 26 6 Yıl
6. Dan terfisi Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yapılır.7.
ve 8. Dan terfileri ise Federasyon Yönetim Kurulunun teklifi ile
Dünya Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilebilir.
Övünç Dan
Madde 8 — Dan sınavlarında teknik ve fiziki açıdan yetersiz
olan kişilere bir kereye mahsus övünç danı verilir.
Övünç danı alan kişi hiçbir şekilde bir üst dana terfi
edemeyeceği gibi, sınava da katılamaz.
Onur Dan
Madde 9— Ashıhara Karate ve Kyokushin Karate sporunun gelişimi
için katkıda bulunanlara Federasyon Yönetim Kurulu’nun kararı
ile bir kereye mahsus onur danı verilir. Onur danının teknik
bir geçerliliği yoktur. Z
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Madde 10 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda karar
verme yetkisi Federasyon yönetim kurulu yetkilidir.
Yürürlük
Madde 11— Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Savunma Sporları
Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür.

 .

savoybetting dinamobet bahigo