Ana Tüzük

SAVUNMA SPORLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

MADDE 1 KURULUŞ
Yürürlükteki T.C. Yasaları ile bu tüzük hükümleri uyarınca, amaç ve
hizmet konuları doğrultusunda çalışmak üzere “ SAVUNMA SPORLARI FEDERASYONU
”Adını taşıyan bir federasyon kurulmuştur.
SAVUNMA SPORLARI FEDERASYONU, aşağıdaki maddelerde “FEDERASYON” kısa adı ile
anılmıştır.
MADDE 2 MERKEZ VE FORSU
Federasyonun merkezi İstanbul’dur.
AMBLEM VE FORS
Federasyonu temsil edecek amblem ve forsun yapılmasına ve değiştirilmesine
Yönetim Kurulu teklifi ile Genel Kurul karar verir. Üyeler kendi amblem ve
forslarının yanında Federasyon amblem ve forsunu da kullanırlar

MADDE 3 AMAÇ VE FAALİYETLER
A ) Federasyonumuzun amacımız dünya genelinde Savunma Sporları olarak
bilinen branşlardaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ederek
ülkemizi Savunma Sporları’ nin dünya genel merkezi haline getirmek. Ayrıca
Türk halkına ve gençliğine Savunma Sporlarını sevdirerek liderlik vasfını”
da ön planda tutarak teknik teorik ve bilimsel yönden gelişimini sağlayarak.
atalarımızın bizlere bıraktığı ve en değerli mirasımız olan hak ve adaletin
birlik ve beraberliğin bilinci ve olgunluğu içinde,bugün ki Çağdaş ve modern
Türkiye Cumhuriyetinin Yetiştirdiği Savunma Sporları gönül vermiş,teknik
teorik ve bilimsel yönden kendini yetiştirmiş, idarecilerinin liderliğinde
Dünya”da Savunma Sporları çalışan ülkeler arasında imkan ve olanaklar
dahilinde, ilme bilime ve inanca dayalı güçlü bir Sportif ağ oluşturarak
lider bir ülke ve güçlü bir Federasyon olduğumuzu ispatlamak.

B )  Savunma Sporları Federasyonu yıllık Faaliyetlerini hazırlanırken,
temsilcilik verdiği her ülkeden  bir temsilcinin katılımı ile yapar.
Yarışmalarını ulusal, uluslararası Savunma Sporlarının kurallarına göre
amatör ve profesyonel olarak düzenler. Dünya genelinde gösteriler ve galalar
turnuvalar yapar ve organize eder. Savunma Sporlarını teknik teorik ve
bilimsel yönden doğru bir şekilde öğretmek ve geliştirip yaymak amacı ile
antrenörlerin hakemlerin sporcuların gelişimini amaçlayan, eğitim ve öğretim

C ) Savunma Sporları Federasyonu, Dünya Karate Federasyonunu Emsal alarak
kurulmuştur ve genel merkezi Türkiye dedir. Savunma Sporları Federasyonuna
üye olan Spor dallarına ait hakem eğitmen öğretmenden ve temsilcilik ülke
başkanlığı kıta temsilciliği yetki belgesi, kuşak sertifikaları , kimlik
kartı veya buna benzer materyal ve belgeler yurt içinde ve dışında Savunma
Sporları Federasyonunca verilir.

D ) Savunma Sporları Federasyonu Faaliyetleri doğrultusunda kamu ve özel
gönüllü kuruluşlarla yasalara uygun bir şekilde karşılıklı işbirliği içinde
olur ve müşterek çalışmalar yapar. Bu Faaliyetlerinin yanı sıra yurtiçinde
ve dışında genel merkeze bağlı olarak Dernekler ,
Federasyonlar , konfederasyonlar, bürolar eğitim , öğretim amaçlı kurs yerleri
temsilcilikler açar ve işletir. Yapılan faaliyetlerde kamu yararını gözetir
ayrıca Savunma Sporları hakkındaki oluşan görüş önerilerini , doğrudan
parlementoya , hükümete yabancı devletlere uluslararası kuruluşlara , sivil
toplum örgütlerine , üniversitelere ve yazılı görsel basın aracılığıyla kamu
oyuna ileterek , amaçları ve ilkeleri doğrultusunda düşünce birliği sağlar.

E ) Savunma Sporlarına gönül vermiş kardeşlerimizin vatanına , milletine
, bayrağına layık , çağdaş ilime , bilme , inanca önem veren ahlakı ve manevi
yönden gerekli eğitimi , donanımı almış sağlam karakterli olması , yüce
önderimiz Mustafa Kemal “ATATÜRK’ÜN tarihe mal olmuş ve bizlere ışık tutan
ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim , sözüne sadık
kalarak yetişmesini sağlarken bu kardeşlerimizin gelecek nesillere örnek bir
kişi başarılı bir sporcu usta bir yönetici olarak yetiştirilmesi sağlanacaktır.

G ) Savunma Sporları Federasyonu uzun süredir üzerinde çalışılarak teknik
ve teorik ve bilimsel altyapısı kendi branşlarında uzman Türk Spor adamları
tarafından hazırlanmıştır. Savunma Sporları Federasyonu devletimizden ve
milletimizden almış olduğu güç ve destekle dünya üzerinde ulaşabildiği her
noktaya Türk kültürünü ve tarihini yerleştirirken bayrağımızı dalgalandırmayı
ilke ve amaç edinmiştir. Savunma Sporları Federasyonu Uzakdoğu sporlarında
öze dönüşün başlangıcı olacaktır.

Federasyon amacını gerçekleştirmek üzere;
a. Görsel ve basılı medyadan faydalanır, toplantılar, seminerler,
sempozyumlar ve paneller düzenler, periyodik ve eğitim amaçlı yayınlar yapar.
b. Savunma Sporlarını doğrudan veya dolaylı ilgilendiren yasal
düzenlemeler üzerinde görüş saptar, öneriler üretir, bu amaçla toplantılar
düzenler, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunur ve kamuoyunu aydınlatır.
c. Gerekli izin alınarak ( mevzuatın öngördüğü çerçevede ) Eğitim  ve
öğretim   programları düzenler, savunma Sporları hakkında belge ve dereceler
verir, kütüphane ve bilgi bankası kurar, bunlardan üyelerinin yararlanmasını
sağlar.
d. Amacını gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmaz mallar satın alır,
kiralar, ihtiyaç fazlası taşınır ve taşınmaz malları satar, taşınmazlar
üzerinde her türlü ayni hakları tesis ve terkin eder.
e. Yardım Toplama Kanunu ve bu Tüzük hükümleri çerçevesinde yardım ve
bağış alır, piyango, balo ve benzeri etkinlikler düzenler.
f. Gereken izinleri alarak, benzer amaçlı ulusal ve uluslararası dernek,
federasyon, konfederasyon ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
g. Gerekli gördüğünde iktisadi işletme temsilcilikler açabilir.
h. İcra Kurulu , Danışma Kurulu , Polis Savunma Sporları ve Spor Oyunları
Kurulu , Askeri Savunma Sporları ve Spor Oyunları Kurulu , Milli Eğitim
Savunma Sporları ve Spor Oyunları Kurulu , Ünüversite Savunma Sporları ve
Spor  Oyunları Kurulu , Profesyonel Kurul , Teknik Kurul , Merkez Hakem
Kurulu , Eğitim Kurulu , Disiplin Kurulu , Sağlık Kurulu , Organizasyon
Kurulu ,  Basın Kurulu , Hukuk Kurulu , Dış İlişkiler Kurulu , Finans ve
Kaynak Geliştirme Kurulu , Teşkilatlanma Kurulu
MADDE 4 ÜYE OLMA HAKKI VE TEMSİL
Kuruluş amacı Federasyon’un amaçlarına uygun olan ve 5253 sayılı Dernekler
Yasası hükümlerini yerine getirmiş her dernek, temsilci ataması yapar.
Federasyona katılmış olan dernekler üç kişiyle temsil edilir.
MADDE 5 ÜYELİK BAŞVURUSU VE İNCELEMESİ
Üye olabilme özelliklerine sahip her dernek kendi Genel Kurul’unda aldığı
katılma kararının tasdikli sureti ile yazılı olarak Federasyona üye olmak
üzere başvurur. İki defa federasyondan çıkan veya çıkarılan derneklerin
başvuruları dikkate alınmaz. Yönetim Kurulu kendisine ulaşan üyelik
başvurusunu yapacağı ilk toplantıda inceleyerek kabul veya reddini kesin
karara bağlar. Yönetim Kurulu kararı bir yazı ile başvuru sahibi derneğe
bildirilir. Üyeliği kesinleşen dernek Federasyon’un Ana Tüzüğü’nu kabul
etmiş sayılır.

MADDE 6 ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI
Yönetim Kurulu’nca üyeliğine karar verilen derneğe, bu kararla birlikte
Fedrasyona giriş ücreti ile o yıla ait aidatını 30 gün içinde ödemesi Genel
Sekreterlikçe bildirilir.
Anılan süre içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen dernek,
üye kayıt defterine kaydedilmekle üyelik sıfatını kazanmış olur.

MADDE 7 ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ
Üyelik, Federasyondan çıkma, çıkarılma veya üyenin tüzel kişiliğini kaybetmesi
ile sona erer.
1)Üyelikten Çıkma: Üyeler kendi Genel Kurullarında üyelikten ayrılma kararı
alabilirler. Genel Kurul kararının Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak
bildirilmesi ile birlikte o yıla ait edimleri yerine getirmek şartıyla
derneğin üyeliği sona erer.
2)Üyelikten Çıkarılma: Federasyon üyeliğinden çıkarılma nedenleri
aşağıda belirtilmiştir.    Federasyonun çalışmalarına ve toplantılarına
katılmayarak, görev almaktan kaçınmak, verilen görevleri yapmamak, federasyon
’un amaçlarına ve hizmet felsefesine ilgisiz kalmak,federasyon Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,aidatını ödemediği gerekçesi ile
üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına kabul edilmemiş olmak.
3)Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve İtiraz: Federasyon Yönetim Kurulu, üyelikten
çıkarılmayı gerektiren hallerde ilgili üye hakkında şikayet üzerine veya
kendiliğinden gereken araştırma ve incelemeyi yaparak, üyenin savunmasını da
aldıktan sonra kararı’nı gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile
verir.
Sonuç ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarılan üye kendisine
bildirilen karara karşı bildirim tarihinden itibaren başlamak üzere 15 gün
içinde Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’da itiraz edebilir. İtiraz
ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır.İtirazın karara
bağlanacağı tarihe kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

MADDE 8 ÜYELİK ÇEŞİTLERİ
1-Asli Üyelik: Bu Tüzük hükümleri uyarınca üyeliğe kabul edilmiş  derneklerdir.

2-Onursal Üyelik: Federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine üstün destek
ve değerli katkılar sağlamış, ancak 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri
uyarınca Federasyona üye olamayan tüzel kişilerle gerçek kişilere bir
teşekkür ve dostluk ifadesi olarak en çok iki yıl  süreli olmak koşuluyla
Yönetim Kurulu Kararı ile tanınmış bir ünvandır.
Genel Kurul toplantılarına; onursal üye tüzel kişiler iki temsilci
gönderebilirler. onursal üye gerçek kişiler ise kendileri katılabilirler.
Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

MADDE 9 FEDERASYONUN ORGANLARI
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
MADDE 10 GENEL KURUL
Genel Kurul Federasyonun en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel Kurul yıllık
aidatını ödemiş ve Federasyona hiçbir şekilde borcu olmayan asil üyelerden
oluşur. Dernekler 3 temsilcinin katılımı ile teşekkül eder. Temsilciler,
üyelerin Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilmiş olmak zorundadırlar.
MADDE 11  GENEL KURUL TOPLANTILARI
Genel Kurul, Federasyon merkezinin bulunduğu yerde üç yılda bir  Şubat ayında
mali işleri görüşmek ve süreleri dolan dernek organlarının seçimi için olağan
olarak toplanır. Federasyon ayrıca Yönetim veya Denetleme Kurullarının
gerekli gördüğü ya da Genel Kurulu oluşturan üye temsilcileri sayısının
beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü
toplanır.
MADDE 12  ÇAĞRI USULÜ
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı
bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan
üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede
ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle
toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,
ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk
toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden
fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle
geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,
ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen
esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE 13 TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üye temsilcilerinin salt
çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması
halinde durum bir tutanakla saptanır.

İkinci toplantı, salt çoğunluk aranmaksızın, katılan temsilcilerle açılır.
Katılan temsilcilerin üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye s
ayısının toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul, toplantıya katılan
temsilcilerin salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak Federasyonun fesih ve
tasfiyesi gibi kararlarda 5253 sayılı Dernekler Yasası’na  ilişkin esaslara
uyulur.
MADDE 14 TOPLANTI USULÜ
Genel Kurul toplantısına katılacak temsilciler, kimlik kartlarını gösterip
Yönetim Kurulunca düzenlenen listede isimlerinin karşısını imzalayarak
toplantı yerine girerler. Bu listeye göre yeter sayı sağlanmışsa durum
bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim
Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.Hükümet komiserinin toplantıya
gelmemiş olması toplantının geri bırakılmasını gerektirmez.Genel Kurulun
açılışını takiben, toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan
vekili ile iki sekreterden oluşan bir Başkanlık Divanı seçilir. Toplantı
Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Toplantı sonunda bütün tutanak ve
belgeler Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna teslim
edilir.
Genel Kurul yalnız gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar. Ancak,
toplantıda hazır bulanan temsilcilerin en az onda birinin görüşülmesini
istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.
MADDE 15 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
1) Federasyon organlarını seçmek.
2) Federasyon Tüzüğünü değiştirmek.
3) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşmek, faaliyet ve
hesaplardan ötürü ibra etmek.
4) Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeyi görüşmek aynen veya
değiştirerek kabul etmek.
5) Federasyonun bir konfederasyona katılmasına veya bir konfederasyondan
ayrılmasına karar vermek.
6) Gerektiğinde Federasyona taşınmaz satın almak veya mevcut taşınmazları
satmak ya da gerektiğinde bunlar üzerinde Federasyon leyh veya aleyhine ipotek tesis ve terkin etmek üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek.
7) Yönetim Kurulu tarafından verilecek kesin üyelikten çıkarma kararlarına karşı yapılacak itirazları karara bağlamak.
8) Federasyonun feshine veya tasfiyesine karar vermek.
9) Yasada ve Tüzükte Genel Kurul’a verilmiş diğer görevleri yerine
getirmek.

MADDE 16 ADAYLARIN BİLDİRİMİ
Genel Kurul toplantısında Başkanlık Divanının oluşmasından hemen sonra
Federasyon Başkanı ile kurullara seçilecek aday listeleri ve/veya
başvuruları Divan Başkanlığına sunulur.
Başkanlık Divanı aday listelerini ve/veya aday başvurularını Fedearasyon
mühürü ile onaylayıp imzalayarak, bir örneğini alındı belgesi karşılığında
ilgilisine verir.
Divan Başkanlılığının, adayları Genel Kurul’a duyurmasından sonra
verilecek listeler ve aday başvuruları geçersizdir. Adaylar ve listeler,
Divan başkanlığınca toplantı yerinde görülebilecek şekilde askıya çıkarılır.

MADDE 17 OY  VERME İŞLEMİ
Oy verme yeri, oyların kullanılması, sayımı, dökümü ve seçimle ilgili bütün
işler Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Üyelerin oylarını düzenli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak için,
Başkanlık Divanı toplantı yerine gerektiği kadar sandık koydurur.
Oy kullanacak üye, kimliğini ve Genel Kurul’a giriş kartını sandık başında
bulunan görevliye verir. Üye, oy vermek için hazırlanmış kapalı bir bölümde
bulunan, Federasyon damgasını ve Başkanlık Divanı’nın imzasını taşıyan
zarflardan birine, “Başkan” ve “Kurullar”a ait oy pusulalarından seçtiklerini
koyduktan sonra sandığa atar. Oyunu kullanan üye, listedeki isminin
karşısını imzaladıktan sonra kimliğini geri alır.
Oy pusulaları basılı veya elle yazılmış olabilir. Çizilmiş veya başka
işaretler konulmuş oy pusulaları geçersizdir. Ancak, oy pusulalarında
çizilen isimler yerine başka isimler yazılabilir. Çizilmemiş isimler
geçerlidir. Her sandık için yeteri kadar kapalı bölme hazırlanır.
MADDE 18-OYLARIN TASNİFİ, SAYIMI VE SEÇİM SONUÇLARININ İLANI
Oylar verildikten sonra; oy kullanan üye sayısı, listedeki imzalarla
karşılaştırılır. Sonra sandıklar açılıp zarflar sayılır. Zarf adedi, oy
kullanmış üye sayısından fazla çıkarsa, durum bir tutanakla saptanır.
Listeye göre oy kullanmış üyelerin imza sayısından fazla çıkan zarflar
yokedilir.
Seçim sonuçları Başkanlık Divanı tarafından toplantının yapıldığı yerde hemen
ilan edilir. Oy pusulaları ve zarfları bir torbaya konularak yeni seçilmiş
Federasyon Başkanı’na teslim edilir.

MADDE 19 SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ
Aday olmuş her temsilci, kendisi ile ilgili sayım ve seçim sonucuna, Genel
Kurul Toplantısı sona erinceye kadar Başkanlık Divanı’na yazılı itirazda
bulunabilir.
MADDE 20 İDAREYE BİLDİRME
Genel Kurul toplantısında Yönetim ve Denetleme kurullarına seçilen asli ve
yedek üyelerin adı soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, mesleği, işi ve
adresi toplantıyı izleyen otuz gün içinde Valiliğe yazılı olarak  bildirilir.
MADDE 21 YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, temsilciler arasından 3 yıl için Genel Kurul tarafından gizli
oyla seçilen bir Başkan ile 5 asil ve 5 yedek üyeden olmak üzere oluşur.
Yönetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda; kendi aralarından bir
İkinci Başkan, bir Genel Sekreter, bir Sayman Üye seçerek görev bölüşümü
yaparlar. Diğer üyelere de Federasyon faaliyetleri ile ilgili görev bölüşümü
yapılır.
İstifa eden Başkan veya Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süresi içinde yapılan
işlerden sorumlu olup, Genel Kurul’a karşı hesap vermekle yükümlüdürler. Bu
üyeler, ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.
Asli üyeliklerin boşalması halinde, sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır.
Başkanlığın boşalması halinde yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar İkinci Başkan
bu görevi  yürütür.
MADDE 22 YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA USULÜ
Yönetim Kurulu, Federasyon işerinin gerektirdiği hallerde ve en az ayda bir
defa toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanarak yedi
gün önceden Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine duyurur. Her üye
dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda hazır bulunanların salt
çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplantılarını Federasyon
Başkanı, bulunmadığı takdirde İkinci Başkan yönetir.
Uzmanlığı gerektiren konuların görüşülmesinde Yönetim Kurulu, gerekirse
uzman olan bir kişiyi davet ederek görüşünü alır.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları
yerine getirir.
1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya
birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme
ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul
onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait
taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira
sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço
ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu
düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek
10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve
uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanma
MADDE 23 YÖNETİM KURULUNUN MÜNFESİH SAYILMASI
Her ne sebeple olursa olsun, Başkan dahil Yönetim Kurulu üye sayısı; yedek
üyelerin katılımına rağmen, üye tam sayısının salt çoğunluğundan aşağı
düşerse,
Yönetim Kurulu münfesih sayılır. Bu durumda; Genel Kurul, mevcut Yönetim
Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü
toplantıya çağrılır.
MADDE 24 FEDERASYONUN PARASI VE MALLARI
Federasyonu idari veya mali bir yükün altına sokacak tasarruflar için Yönetim
Kurulu kararı zorunludur. Yönetim Kurulu kararının uygulanması için Başkan
veya İkinci Başkan ile birlikte hareket etmek koşuluyla herhangi bir Yönetim
Kurulu üyesine yetki verebilir.
Federasyonun parası Yönetim Kurulu’nun uygun bulacağı bankalarda açılacak
hesaplara yatırılır. Ödemeler birisi Sayman Üye olmak koşuluyla Yönetim
Kurulu  üyelerinden herhangi birinin imzalarını taşıyan çekle yapılır.
Yönetim Kurulu Federasyon kasasında günlük işlerin yürütülmesi için yeterli
miktarda para bulundurabilir. Yönetim Kurulu Federasyon mallarının en iyi
şekilde korunması için gerekli önlemleri alır.Yıpranmış ve amortisman
karşılıkları sıfırlanmış demirbaş, Yönetim Kurulu tutanağı ile kayıttan
düşülüp piyasa bedeli ile satılabilir.
MADDE 25 DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca üç yıllık görev süresi için, hukuki ve
mali konularda bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasından seçilmiş üç asli
ve üç yedek üyeden oluşur.
MADDE 26 DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
Denetleme Kurulu, Federasyonun gelir-gider hesaplarını, bunların dayandığı
belge ve kayıtları, muhasebeye ait defterleri denetler.
Bu amaçla Denetleme Kurulu;
a) Kasayı sayar, giderlerin tüzük hükümlerine uygun yapılıp
yapılmadığını inceler,
b) Gerekli gördüğü hallerde, gider, belge ve kayıtlar konusunda Yönetim
Kurulu’nu uyarır,
c) Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususundaki teklifini, bir
rapor halinde Genel Kurul’a sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na verir,
d) Denetleme sonuçlarına göre, gerekiyorsa, Genel Kurul’un olağanüstü
toplantıya çağrılmasını ister,
e) Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca tutulması gerekli defterleri,
belgeleri kontrol eder, işlemlerin yasalara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
kararlarına uygunluğunu denetler,
f) Kayıt ve işlemlerde gördüğü yanlışları, noksanları ve usulsüzlükleri
Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir, bunların giderilip giderilmediğini
takip ve kontrol eder
g) Denetleme görevini, Federasyon tüzüğünde tesbit edilen esas ve
usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar; sonuçlarını bir rapor
halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunar,
h) Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini
kullanır. Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
i)  Denetleme sonunda, usulsüz veya Federasyonun mali bünyesini
etkileyecek gereksiz giderlerin veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın
saptanması halinde Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.
MADDE 27 BÜTÇE
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurul’ca aynen veya
değiştirilerek kabul edilen bütçe 1 Ocak – 31 Aralık itibariyle 1 yıllıktır.
Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarmalar mümkündür. Yönetim Kurulu
bütçe dışı harcamada bulunamaz. Bütçe dışı harcama ancak Genel Kurul
tarafından kabul edilecek “ek bütçe” ile mümkündür.

Federasyonun İç Denetimi
Madde 28-Federasyon genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu
tarafından iç   denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına
da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi
gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde
denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 29 FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI
1) Girmelik ve aidatlar.
Federasyona üye olmak isteyen her dernek 10 YTL giriş bedeli öder.

Üye Dernekler ayrıca Federasyona Genel Kurulun ait olduğu yıla ilişkin
10 YTL yıllık aidatı öderler. Bu miktarı arttırmaya ve eksiltmeye yönetim
kurulu yetkilidir.
2) Sosyal ve sportif etkinliklerden elde edilecek gelirler,
3) Dergi, gazete, kitap ve reklam gelirleri,
4) Bağışlar ve yardımlar,
5) Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler,
6) Kiralardan ve işletmelerden sağlanacak gelirler,
7) Diğer gelirler.
MADDE -30 Defter tutma esasları;
Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık
brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden
hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda
belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme
hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile
bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için,
ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul
ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki
gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu
deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,
Federasyonun giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin
ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası
ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları
dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı
alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli
ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini
dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan
giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,
bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları
ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço
esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma
usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına
verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce
il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin
kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara
tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form
veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son
ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında
(31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı
Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise,
yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Federasyonun Borçlanma Usulleri
MADDE 31- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek
için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma
yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği
gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir
kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne
düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE 32 SÖZLEŞMELER
Tüzükten doğan veya Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm
sözleşmeler Yönetim Kurulu Kararı ile olur.
MADDE 33  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
a. Tüzük değişiklik teklifleri Yönetim Kurulu’nca veya Genel Kurul’a
katılma hakkı olan temsilcilerin onda biri  tarafından yapılabilir.
b.       Değişiklikler Genel Kurul’a katılan temsilcilerin 2/3
çoğunluğu ile kabul edilir.
c. Tüzük değişikliği Valiliğe bildirilir.

MADDE 34 İÇ YÖNETMELİK
Federasyonun işleyiş, yönetim ve iç denetim esasları Yönetim Kurulu’nca
düzenlenecek bir iç yönetmelikte belirlenir. Bu yönetmelik ilk Genel
Kurul’un onayına sunulur.
MADDE 35 FESİH VE TASFİYE
Genel Kurul, Federasyonun fesih ve tasfiyesine en az 2/3 oy çokluğu ile
karar verebilir. Fesih halinde para ve malvarlığı devredilmesine Genel
Kurul karar verir.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve
haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye
kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının
alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten
itibaren başlanır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyonun para, mal
ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla
görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Federasyonun hesaplarını inceler.
İnceleme esnasında Federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama
belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer
belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa
bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Federasyonun alacaklılarına çağrıda
bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.
Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların
tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve
hakları, Federasyonun amaçlarına uygun çalışan Vakıflara devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye
işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen
ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin
tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde
bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine
bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim
kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine
de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 36 KURUCU DERNEKLER VE TEMSİLCİLERİNİN ADLARI      İMZA:

1 Full Contact (Tam Temas) Sporcular Derneği
Temsilcisi : İsa SAĞLAM
Mesleği: Tekstil
Adres: Kazım Karabekir Mah. 926 Sk. No:17 /8 G.O.Paşa-İST.

2 Full Contact Karate Antrenörleri Ve Hakemleri Derneği
Temsilcisi : Rıza ÇELEBİ
Mesleği: Tekstil
Adres: M.Şevket paşa Mh. Ada sk. No:5/3 Şişli-İST.

3 Samuraı Gymnasıum Spor Klübü Derneği
Temsilcisi : Hülya UÇAR
Mesleği: İşletmeci
Adres: Fevzi Çakmak Mah. 784 Sk. No:23 G.O.Paşa/İST.

4 Gaziosmanpaşa Bir Numara Spor Kulübü Derneği
Temsilcisi : Celal BAŞ
Mesleği: Tekstil
Adres: Yeni Mah. 507 Sk. No:16 G.O.Paşa/İST.

5 Fetihtepe Mahallesi Şampiyon Spor Kulübü Derneği
Temsilcisi :  Musa YURDAKUL
Mesleği: Otel İşletme Müdürü
Adres: Fetihtepe Mah. Lutluk Sk. No:50 Hasköy/İst.

6  Kültür Spor Kulübü Derneği
Temsilcisi : Hayati MUTLU
Mesleği: Esnaf
Adres: Kazım Karabekir Mah. Şenay Cad. No:9 Ümraniye/İST.
7  Okmeydanı Şahin Spor Kulubü Derneği
Temsilcisi : Kalender ŞAHİN
Mesleği: Güvenlik Amiri
Adres: Mahmut Şevket Paşa Mah. piyale Paşa Cad. No:168/12
Şişli-İST.

8  Ümraniye Ashihara Karate Derneği
Temsilcisi : Ziya Karakaş ÖZKAN
Mesleği: Antrenör
Adres: Kazım Karabekir Mah. Atatürk Cad. Üsküdarlılar Sit.
a-1 Blk: D:11 Ümraniye/İST.

9  Savunma Sanatları Aikijutsu Worl Honbu Derneği
Temsilcisi : Zibel SAYDAN
Mesleği: Antrenör
Adres: Yavuz Selim Mah. 2 Cad. No:17 Esenler/İST.

10  Avrupa Yakası Savunma Sanatları Derneği
Temsilcisi : Cihan ÖZBEK
Mesleği: Serbest
Adres: Yavuz Selim Mah. meltem Sk. No:86/9 Esenler/İST

11  Power İhtisas Spor Kulübü Derneği
Temsilcisi : Şenol EREN
Mesleği: Antrenör
Adres: Vatan Mah. Barut Sk. No:15/4 B.Paşa/İST.

12  Yeşilpınar Klas Spor Kulübü Derneği
Temsilcisi : Cihan UÇAR
Mesleği: Eğitmen
Adres: Fevzi Çakmak Mah. 784 Sk. No:23 G.O.Paşa/İST.

13  Aydın Uçkan İlköğretim Okulu Spor Kulübü Derneği
Temsilcisi : Hasan SEVİNÇ
Mesleği: Okul Müdürü
Adres: Esentepe Mah. 2384 Sk. No:21 G.O.Paşa/İST.

14  Kardelen Lisesi Spor Kulübü Derneği
Temsilcisi : Dursun KANDAŞ
Mesleği: Esnaf
Adres: Kazım Karabekir Mah. 805 Sk. No:135/4 G.O.Paşa/İST
15  Gaziosmanpaşa Dedekorkut İlköğretim Okuklu Spor Kulubü Derneği
Temsilcisi : Fatma Nilgün TANRIVEREN
Mesleği: Okul Müdür Yardımcısı
Adres: Zübeyde Hanım Mah. 1463/1 Sk. No:29 G.O.Paşa/İST.
16    Yıldıztabya İlköğretim Okulu Dpor Kulübü Derneği
Temsilcisi : Arzu YILDIRIM
Mesleği: Öğretmen
Adres: Yıldıztabya İlköğretim Okulu G.O.Paşa/İST.
Musa YURDAKUL  Hülya UÇAR Cihan UÇAR İsa SAĞLAM
Başkan   Başkan Yrd.  Sayman  Sekreter
Kurucu Üye  Kurucu Üye Kurucu Üye Kurucu Üye
Rıza ÇELEBİ  Celal BAŞ Hayati MUTLU Kalender ŞAHİN
Kurucu Üye  Kurucu Üye  Kurucu Üye Kurucu Üye
Ziya Karakaş ÖZKAN Zibel SAYDAN Cihan ÖZBEK Şenol EREN
Kurucu Üye   Kurucu Üye  Kurucu Üye Kurucu Üye
Hasan SEVİNÇ    Dursun KANDAŞ   Fatma Nilgün TANRIVEREN
Kurucu Üye   Kurucu Üye  Kurucu Üye
Arzu YILDIRIM
Kurucu Üye
SAVUNMA SANATLARI FEDERASYONU TEBLİGATI ALMAYA YETKİLİLER LİSTESİ
Musa YURDAKUL
Kazım Karabekir Mah. 926 Sk. No:17 /8 G.O.Paşa-İST.
Tel : 0212 254 47 40 – 0212 512 86 76
Hülya UÇAR
Fevzi Çakmak Mah. 784 Sk. No:23 G.O.Paşa/İST.
Cihan UÇAR
Fevzi Çakmak Mah. 784 Sk. No:23 G.O.Paşa/İST.

Musa YURDAKUL  Hülya UÇAR Cihan UÇAR İsa SAĞLAM
Başkan   Başkan Yrd.  Sayman  Sekreter
Kurucu Üye  Kurucu Üye Kurucu Üye Kurucu Üye

Rıza ÇELEBİ  Celal BAŞ Hayati MUTLU Kalender ŞAHİN
Kurucu Üye  Kurucu Üye  Kurucu Üye Kurucu Üye
Ziya Karakaş ÖZKAN Zibel SAYDAN Cihan ÖZBEK Şenol EREN
Kurucu Üye   Kurucu Üye  Kurucu Üye Kurucu Üye

Hasan SEVİNÇ    Dursun KANDAŞ   Fatma Nilgün TANRIVEREN
Kurucu Üacvye   Kurucu Üye  Kurucu Üye
Arzu YILDIRIM
Kurucu Üye

 .

savoybetting dinamobet bahigo